Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Visie, onderwijsconcept en ontwikkelingen

Hieronder volgt een korte beschrijving van de visie en het onderwijsconcept van Bûtensprong en OT-Noord. 

 

1. Missie en visie

De Bûtensprong is een leergemeenschap, een plek waar kinderen van alles kunnen, willen en moeten leren; basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, maar ook kennis van de wereld om hen heen. Antwoorden worden daarom niet alleen in de school gezocht, maar ook daarbuiten. De school gaat er samen met de kinderen op uit en betrekt de groene en culturele omgeving bij het onderwijs.

De school vormt een sociale ‘Mienskip’ waar kinderen in een vertrouwde en veilige omgeving leren. Dit gebeurt in een pedagogisch klimaat waarin men elkaar respecteert, accepteert en ruimte geeft. Hierdoor voelen niet alleen de kinderen zich welkom, maar ook de leerkrachten en ouders. Vanuit de verschillende perspectieven draagt iedereen met zorg en toewijding zijn of haar deel van de verantwoordelijkheid om samen de school te zijn. Dat maakt dat iedereen zingend de school inkomt en fluitend weer naar huis gaat!

Kind

De school geeft de kinderen graag de ruimte om te ontdekken wat zij goed kunnen. Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen talenten en mogelijkheden te ontwikkelen en men maakt gebruik van de mogelijkheden die in de Mienskip aanwezig zijn. Hiermee kunnen de kinderen straks goed voor zichzelf zorgen en hebben ze oog voor anderen en de wereld om hen heen. Ze krijgen op school, samen met anderen, de kans zich breed te ontwikkelen en hun eigen identiteit te vormen.

Professional

Leerkrachten houden in het onderwijsproces rekening met verschillen en richten onderwijs in naar de individuele behoeften van kinderen. De leerkracht is coach van het leerproces. De professionals zetten daarom de relatie met de leerling centraal.

Ouders

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel van de cultuur binnen de school. Daarnaast ziet men ouders als educatieve partners in het leren. Elke ouder heeft hierbij zijn of haar eigen rol. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld gastdocent zijn vanuit hun eigen expertise en kunnen ouders samen met de school optrekken bij het organiseren van activiteiten die in de dorpen plaatsvinden.

 

2. Onderwijsconcept

De Bûtensprong is voor de kinderen uit de dorpen Boazum, Wiuwert en Britswert het middelpunt én de uitvalsbasis voor leerlinggericht onderwijs. Met hoofd, hart en handen wordt door de kinderen samen geleerd. Het gemeenschapsgevoel is belangrijk, dus de hele omgeving wordt bij het onderwijs betrokken.

De schoolomgeving is een inspirerende leeromgeving waar kinderen ontdekken, beleven en verwonderen. Kinderen leren in, van en met de natuur en werken met natuurlijke materialen. Natuurlijk leren doe je van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Het schoolgebouw biedt plekken en hoeken voor verschillende onderwijsbehoeften, zowel voor stilte als voor samenwerken. Daarnaast is het schoolgebouw onder andere goed toegerust op creatieve vorming, beweging en lezen.

De wereld is groter dan alleen de omgeving van de school. De sociale omgeving maakt deel uit van het onderwijs. Er wordt geleerd in, met en over de omgeving. Waar leer je beter over de boerderij, dan op de boerderij zelf? Waar ontwikkel je beter gevoel voor historie, dan op archeologische gronden, met een metaaldetector in de hand, speurend en onderzoekend? We gaan erop uit!

 

3. Ontwikkelingen komend schooljaar

Didactische vaardigheden: Doorgaande lijn over didactisch handelen (volgens instructiemodel) en regels en afspraken in de school. Scholing ‘Teach like a champion’ en teamintervisie.
Taal-leesbeleid opstellen: Doorgaande lijn afstemmen in de school, inclusief inzet van nieuwe methodes.
Implementeren van diverse methodes: Alles Apart (spelling, begrijpend lezen en taal), Estafette lezen, Kwink (sociaal emotioneel leren).
Doorgaande lijn zelfstandig werken: Inzet weektaken. Leerlingen leren gedurende het jaar meer eigenaar te zijn van hun eigen taken.
Registratie en borging: Afspraken m.b.t. zorg en gebruik zorgzuil. Inzet Schoolmonitor
Burgerschap: Opstellen visie en leerdoelen (ondersteuning KyK).

(De onderlegger voor het visiedocument is in te zien op de school.)